5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

1. คำนวณหา FV มูลค่าอนาคต กรณี เงินก้อน ดอกเบี้ยทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

2. คำนวณหา PV มูลค่าปัจจุบัน กรณี เงินก้อน ดอกเบี้ยทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

3. คำนวณหา อัตราดอกเบี้ย กรณี เงินก้อน ดอกเบี้ยทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

4. คำนวณหา FV มูลค่าอนาคต กรณีเงินงวดสิ้นปี ดอกเบี้ยแบบทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

5. คำนวณหา FV มูลค่าอนาคต กรณีเงินงวดต้นปี ดอกเบี้ยแบบทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

6. คำนวณหา PV มูลค่าปัจจุบัน กรณี เงินงวด สิ้นเดือน ดอกเบี้ยแบบทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

7. คำนวณหา PV มูลค่าปัจจุบัน กรณี เงินงวด ต้นปี ดอกเบี้ยแบบทบต้น

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

8. หาค่างวด PMT กรณีหาเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

9. คำนวณหาค่างวด PMT กรณีหาเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย

10. คำนวณหาอัตราดอกเบี้ย (Rate) กรณีหาเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด

5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย
5 หาเงินผ่อน เก็บเงินออม คิดดอกเบี้ย