2 ทำความรู้จักความพอเพียง
เลื่อนลง

เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง

ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง

2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง

การกู้ยืมเพื่อการบริโภคอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างสูง

2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง
2 ทำความรู้จักความพอเพียง

.

.

.

ไม่ใช่

สามารถทำได้

มีชีวิตดีได้

มีชีวิตดีได้

กินใช้ของได้ตามอัตภาพ การใช้ของแพงไม่ใช่ความไม่พอเพียง

ตราบใดที่

ตราบใดที่

ใช้จ่ายแล้วไม่เบียดเบียดตัวเองและผู้อื่น

มีสติ รอบคอบ ระมัดระวัง

มีสติ รอบคอบ ระมัดระวัง

ไม่ให้สิ่งเร้าภายนอก เช่น โฆษณา ไลฟท์สไตล์ของคนอื่น ทำให้เราใช้จ่ายเกินตัว

.

.

.

โดยสรุป

พอเพียง หมายถึง

การมีพอตามที่ต้องมี ไม่จ่ายเกินตัว แต่ก็ไม่ขัดสนเมื่อต้องการใช้

.

.

.

ก่อนใช้จ่ายทุกครั้ง

” ต้องตั้งคำถาม “

2 ทำความรู้จักความพอเพียง

.

.

.

ต้องไม่ลืม!

เป้าหมาย | ผลลัพธ์
2 ทำความรู้จักความพอเพียง