หน้าหลัก
หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักสูตรความรู้ทางการเงินเพื่อความพอเพียง
(Financial Literacy for Sufficiency)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและวินัยทางการเงิน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดสำคัญ จัดทำเป็นระบบ e-learning ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน เครื่องมือทางการเงินและวิธีการคำนวณที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ เมื่อมีปัญหาทางการเงินต้องตัดสินใจ

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2561

หมายเหตุ: เว็บ e-learning นี้แสดงผลได้ดีที่สุดด้วย Browser ดังต่อไปนี้
และสามารถแสดงผลในมือถือและแท็บเล็ตได้
หน้าหลัก